قفسه بندی فلزی | قفسه بندی انباری | شلف سازان | لیست قیمت قفسه فلزی انباری


لیست قیمت قفسه فلزی انباری


لیست قیمت قاب راک نیمه سنگین و قاب راک سنگین دی ماه 1402:

 

قاب راک نیمه سنگین      
ردیف عنوان محصول ضخامت قیمت (تومان)
1 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 1/5 متر در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 4/544/000
2 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 1 متر در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 3/409/750
3 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 1 متر در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 3/480/000
4 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 1/5 متر در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 4/197/000
5 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 1 متر در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 3/707/600
6 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 1/5 متر در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 4/426/000
7 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 2 متر در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 5/395/800
8 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 2 متر در عمق 50 سانتی متر 0/9 mm 5/514/400
9 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 2 متر در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 5/633/000
10 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 2 متر در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 6/322/000
11 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 2/5 متر در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 4/479/100
12 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 2/5 متر در عمق 50 سانتی متر 0/9 mm 6/560/000
13 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 2/5 متر در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 6/612/500
14 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 2/5 متر در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 7/310/000
15 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 3 متر در عمق 40 سانتی متر 0/9 mm 7/646/350
16 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 3 متر در عمق 50 سانتی متر 0/9 mm 7/788/000
17 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 3 متر در عمق 60 سانتی متر 0/9 mm 7/931/550
18 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 3 متر در عمق 80 سانتی متر 0/9 mm 8/468/000
19 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 3 متر در عمق 40 سانتی متر 1/25 mm 9/188/500
20 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 3 متر در عمق 50 سانتی متر 1/25 mm 9/326/000
21 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 4 متر در عمق 60 سانتی متر 1/25 mm 11/613/000
22 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 3 متر در عمق 60 سانتی متر 1/25 mm 9/473/700
23 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 3 متر در عمق 80 سانتی متر 1/25 mm 10/010/000
24 پایه راک نیمه سنگین ایرانی با ارتفاع 4 متر در عمق 80 سانتی متر 1/25 mm 12/507/550
25 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 2 متر 0/8 mm 2/226/400
26 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1/5 متر 0/8 mm 1/777/000
27 بازویی راک نیمه سنگین ایرانی طول 1 متر 0/8 mm 1/315/600
28 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 10 سانتی متر 1S سایز 50 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/7 mm 1/013/000
29 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 10 سانتی متر 2S سایز 50 سانتی متر در 50 سانتی متر 0/7 mm 1/340/000
30 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 10 سانتی متر 2S سایز 50 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm 1/590/450
31 صفحه راک ایرانی نیمه سنگین 10 سانتی متر 2S سایز 50 سانتی متر در 80 سانتی متر 0/7 mm 2/091/800
       
       
قـاب راک سنگیــن      
ردیف عنوان محصول ضخامت قیمت (تومان)
1 قاب راک سنگین در ارتفاع 2 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 11/064/000
2 قاب راک سنگین در ارتفاع 2/5 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 12/653/450
3 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 15/375/000
4 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 17/377/000
5 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 19/995/000
6 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 21/876/460
7 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 24/705/000
8 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 26/590/000
9 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 29/202/800
10 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 31/090/250
11 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 33/722/600
12 قاب راک سنگین درارتفاع 9 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 39/762/000
13 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 10/851/400
14 قاب راک سنگین  درارتفاع 2/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 12/444/000
15 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 15/108/000
16 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 17/110/860
17 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر  با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 19/678/350
18 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 21/578/600
19 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 24/328/000
20 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 26/217/700
21 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 28/775/000
22 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 30/666/000
23 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 2 mm 33/243/000
24 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 10/677/750
25 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 12/280/000
26 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 14/877/550
27 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 16/900/000
28 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 19/440/000
29 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 21/323/000
30 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 24/061/000
31 قاب راک سنگین درارتفاع /55 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 25/952/050
32 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 28/478/460
33 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 30/366/000
34 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 32/913/000
35 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 10/507/000
36 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 12/080/000
37 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 14/705/000
38 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 16/708/000
39 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 19/200/000
40 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 21/088/000
41 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 23/795/800
42 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 25/684/100
43 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 28/180/000
44 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 30/067/900
45 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 33/155/000
46 قاب راک سنگین درارتفاع 8 متر با پایه 10سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 43/644/800
47 قاب راک سنگین درارتفاع 9 متر با پایه 10سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 48/718/000
48 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 10/336/200
49 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 11/930/000
50 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 14/505/000
51 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 16/503/650
52 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 18/975/000
53 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 20/855/000
54 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 23/529/000
55 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 25/418/000
56 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 27/880/600
57 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 29/768/800
58 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 32/252/900
59 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 10/167/150
60 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 11/759/900
61 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 14/299/100
62 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 16/301/250
63 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 18/738/100
64 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 20/620/650
65 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 23/369/150
66 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 25/151/650
67 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 27/581/600
68 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 29/471/050
69 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 31/922/850
70 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 9/676/100
71 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 11/268/850
72 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 13/618/300
73 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 15/619/300
74 قاب راک سنگین درارتفاع 4 با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 17/864/100
75 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 19/764/650
76 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 22/198/450
77 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 24/086/750
78 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 26/325/800
79 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 28/214/100
80 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 2 mm 30/473/850
81 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 50 2 mm 13/979/400
82 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 50 2 mm 29/994/300
83 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 10/425/900
84 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 11/861/100
85 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 14/422/150
86 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 16/265/600
87 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 18/724/300
88 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 20/449/300
89 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 23/113/850
90 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 24/844/600
91 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 27/297/550
92 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 29/027/150
93 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 31/499/650
94 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 10/213/150
95 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 11/647/200
96 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 14/156/500
97 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 15/999/950
98 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 18/405/750
99 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 20/128/450
100 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 22/718/250
101 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 24/472/000
102 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 26/870/900
103 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 110 1/5 mm 28/600/500
104 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 31/020/100
105 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 10/042/950
106 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 11/477/000
107 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 13/954/100
108 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 15/797/550
109 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 18/172/300
110 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 19/895/000
111 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 22/475/600
112 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 24/204/050
113 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 26/573/050
114 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 28/302/650
115 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 30/690/050
116 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 9/871/600
117 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 11/306/800
118 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 13/751/700
119 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 15/595/150
120 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 17/936/550
121 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 19/660/400
122 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 22/208/800
123 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 23/938/400
124 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 26/274/050
125 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 28/004/800
126 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 30/360/000
127 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 9/701/400
128 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 11/135/450
129 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 13/549/300
130 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 15/392/750
131 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 17/701/950
132 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 19/426/950
133 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 21/943/150
134 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 23/662/400
135 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 25/975/050
136 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 27/600/000
137 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 30/029/950
138 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 9/523/350
139 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 10/926/000
140 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 13/346/900
141 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 15/190/000
142 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 18/468/000
143 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 19/191/200
144 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 21/783/000
145 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 23/455/000
146 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 25/678/000
147 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 27/513/000
148 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 29/699/000
149 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 1/5 mm 9/042/000
150 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 1/5 mm 10/662/800
151 قاب راک سنگین  درارتفاع 3 متربا پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 60 1/5 mm 12/666/000
152 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 12/774/200
153 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 14/792/000
154 قاب راک سنگین درارتفاع 1/5 متر با پایه 8 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 8/615/800
155 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 17/941/000
156 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 20/371/000
157 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 23/416/000
158 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 25/725/660
159 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 28/978/850
160 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 31/294/950
161 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 34/334/400
162 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متربا پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 36/650/500
163 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 39/712/000
164 قاب راک سنگین درارتفاع 8/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 2 mm 47/513/400
165 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 12/391/250
166 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 14/409/500
167 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 17/475/100
168 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متربا پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 19/901/900
169 قاب راک سنگین درارتفاع متر4 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 22/864/400
170 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 25/173/500
171 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 28/339/450
172 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 30/655/550
173 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 33/609/000
174 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 35/927/000
175 قاب راک سنگین در ارتفاع 7 متربا پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 38/905/000
176 قاب راک سنگین در ارتفاع 12 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 2 mm 65/782/000
177 قاب راک سنگین در ارتفاع 2 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 12/221/000
178 قاب راک سنگین در ارتفاع 2/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 14/240/000
179 قاب راک سنگین در ارتفاع 3 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 17/270/000
180 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 19/699/500
181 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 22/633/000
182 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 24/937/000
183 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 28/080/000
184 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 32/200/000
185 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 33/312/000
186 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 35/629/300
187 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 2 mm 38/571/000
188 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 12/050/000
189 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 14/067/950
190 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 17/068/300
191 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 19/497/100
192 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 22/394/000
193 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متربا پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 24/704/000
194 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 27/808/000
195 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 30/123/000
196 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 33/014/000
197 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 35/330/000
198 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متربا پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 2 mm 38/246/000
199 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متربا پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 11/880/000
200 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 13/897/750
201 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متربا پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 16/865/900
202 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 19/295/000
203 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 22/160/500
204 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 24/469/700
205 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متربا پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 27/550/000
206 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 29/857/450
207 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 32/716/000
208 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 35/031/300
209 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 2 mm 37/910/900
210 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 11/965/000
211 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 13/778/000
212 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 16/724/000
213 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متربا پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 18/750/000
214 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 21/792/500
215 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 23/899/300
216 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 26/948/000
217 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 29/061/650
218 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 31/898/700
219 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 34/012/400
220 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 120 1/5 mm 36/880/000
221 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 11/578/200
222 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 13/394/000
223 قاب راک سنگین  درارتفاع 3 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 16/255/000
224 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 18/481/000
225 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 21/239000
226 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متربا پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 23/346/000
227 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 26/309/000
228 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 28/423/000
229 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 31/175/000
230 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 33/286/000
231 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 100 1/5 mm 36/060/400
232 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 11/410/000
233 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 13/222/800
234 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 16/052/850
235 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 18/279/250
236 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 21/003/600
237 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 23/111/000
238 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 26/042/900
239 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 28/156/600
240 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 30/878/000
241 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 32/988/900
242 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 90 1/5 mm 35/729/000
243 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 11/237/800
244 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 13/053/650
245 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 15/864/000
246 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 18/076/850
247 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 20/778/000
248 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 22/878/100
249 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 25/777/800
250 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 27/890/000
251 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 30/578/000
252 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 32/691/000
253 قاب راک سنگین د رارتفاع7 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 80 1/5 mm 35/398/000
254 قاب راک سنگین درارتفاع 2 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 11/064/800
255 قاب راک سنگین درارتفاع 2/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 12/882/000
256 قاب راک سنگین درارتفاع 3 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 15/648/000
257 قاب راک سنگین درارتفاع 3/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 17/875/000
258 قاب راک سنگین درارتفاع 4 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 20/535/000
259 قاب راک سنگین درارتفاع 4/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 22/642/000
260 قاب راک سنگین درارتفاع 5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 25/510/450
261 قاب راک سنگین درارتفاع 5/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 27/624/150
262 قاب راک سنگین درارتفاع 6 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 30/280/000
263 قاب راک سنگین درارتفاع 6/5 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 32/393/200
264 قاب راک سنگین درارتفاع 7 متر با پایه 10 سانتی متر در 8 سانتی متر در عمق 70 1/5 mm 35/068/000
265 بازو راک سنگین زیگما سایز 2/7 متر 2 mm 4/824/000
266 بازو راک سنگین زیگما سایز 2/32 متر 2 mm 4/219/000
267 بازو راک سنگین زیگما سایز 1/94 متر 2 mm 3/618/000
268 بازو راک سنگین زیگما سایز1/56 متر 2 mm 2/988/000
269 بازو راک سنگین زیگما سایز1/16 متر 2 mm 2/364/000
270 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز 1/16 متر 2 mm 4/798/950
271 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز 1/56 متر 2 mm 2/622/000
272 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز 1/94 متر 2 mm 7/688/900
273 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی نبشی خور سطح مقطع 5*10 سایز 1/94 متر 2 mm 100/020/000
274 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز2/32 متر 2 mm 9/083/850
275 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز2/7 متر 2 mm 11/305/650
276 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی نبشی خور سطح مقطع 5*10 سایز 2/7 متر 2 mm 14/549/000
277 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز1/16 متر 2 mm 5/212/950
278 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز1/56 متر 2 mm 6/085/800
279 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی نبشی خور سطح مقطع 5*12 سایز 1/56 متر 1/5 mm 6/603/300
280 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز1/94 متر 2 mm 8/381/200
281 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز2/32 متر 2 mm 9/911/000
282 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز2/7 متر 2 mm 12/268/200
283 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز1/16 متر 2 mm 5/712/000
284 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز1/56 متر 2 mm 7/463/500
285 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز1/94 متر 2 mm 9/157/450
286 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز2/32 متر 2 mm 10/828/400
287 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز2/7 متر 2 mm 13/315/000
288 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز1/16 متر 1/5 mm 3/655/000
289 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز 1/56 متر 1/5 mm 4/725/000
290 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی نبشی خور سطح مقطع 5*10 سایز 1/16 متر 1/5 mm 4/187/000
291 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز 1/94 متر 1/5 mm 5/773/000
292 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز2/32 متر 1/5 mm 6/729/200
293 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*10 سایز2/7 متر 1/5 mm 8/641/100
294 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی نبشی خور سطح مقطع 5*10 سایز 2/7 متر 1/5 mm 11/888/700
295 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز1/16 متر 1/5 mm 3/960/000
296 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز1/56 متر 1/5 mm 5/123/250
297 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز1/94 متر 1/5 mm 6/269/800
298 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز2/32 متر 1/5 mm 7/389/000
300 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*12 سایز2/7 متر 1/5 mm 9/331/100
301 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز1/16 متر 1/5 mm 4/334/000
302 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز1/56 متر 1/5 mm 5/560/250
303 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز1/94 متر 1/5 mm 6/750/000
304 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز2/32 متر 1/5 mm 8/068/400
305 بازو راک سنگین زیگما پروفیلی سطح مقطع 5*14 سایز2/7 متر 1/5 mm 10/106/000
306 بازو راک سنگین زیگما 2/7 متر  1/5 mm 4/533/000
307 بازو راک سنگین زیگما 2/32 متر  1/5 mm 3/977/100
308 بازو راک سنگین زیگما1/94 متر  1/5 mm 3/384/000
309 بازو راک سنگین زیگما 1/56 متر  1/5 mm 2/820/950
310 بازو راک سنگین زیگما 1/16 متر  1/5 mm 2/237/900
311 صفحه راک سنگین سایز 120 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm 4/326/300
312 صفحه راک سنگین سایز 100 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm 3/711/050
313 صفحه راک سنگین سایز 90 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm 3/353/400
314 صفحه راک سنگین سایز 80 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm 3/008/400
315 صفحه راک سنگین سایز 70 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm 2/661/100
316 صفحه راک سنگین سایز 50 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm 1/994/100
317 صفحه راک سنگین سایز 120 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm 4/029/600
318 صفحه راک سنگین سایز 100 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm 3/420/100
319 صفحه راک سنگین سایز 90 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm 3/103/850
320 صفحه راک سنگین سایز 80 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm 2/784/150
321 صفحه راک سنگین سایز 70 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm 2/465/600
322 صفحه راک سنگین سایز 100 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm 2/886/500
323 صفحه راک سنگین سایز 90 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm 2/622/000
324 صفحه راک سنگین سایز 80 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm 2/352/900
325 صفحه راک سنگین سایز 70 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm 2/081/500
326 صفحه راک سنگین سایز 60 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm 1/825/050
327 صفحه راک سنگین سایز 50 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm 1/562/850
328 صفحه راک سنگین سایز 120 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm 2/549/550
329 صفحه راک سنگین سایز 100 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm 2/173/500
330 صفحه راک سنگین سایز 90 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm 1/973/400
331 صفحه راک سنگین سایز 80 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm 1/772/150
332 صفحه راک سنگین سایز 70 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm 1/569/750
333 صفحه راک سنگین سایز 60 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm 1/381/150
334 صفحه راک سنگین سایز 50 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm 1/233/950
335 صفحه راک سنگین سایز 60 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/8 mm 1/244/300
336 صفحه راک سنگین سایز 120 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/8 mm 2/240/200
337 صفحه راک گالوانیزه سایز 120 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm 5/988/050
338 صفحه راک گالوانیزه سایز 100 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm 5/083/000
339 صفحه راک گالوانیزه سایز 90 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm 4/605/750
340 صفحه راک گالوانیزه سایز 80 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm 4/128/500
341 صفحه راک گالوانیزه سایز 70 سانتی متر در 37 سانتی متر 2 mm 3/652/400
342 صفحه راک گالوانیزه سایز 120 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm 3/613/300
343 صفحه راک گالوانیزه سایز 100 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm 3/069/350
344 صفحه راک گالوانیزه سایز 90 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm 2/783/000
345 صفحه راک گالوانیزه سایز 80 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm 2/495/500
346 صفحه راک گالوانیزه سایز 70 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm 2/210/300
347 صفحه راک گالوانیزه سایز 60 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm 1/921/650
348 صفحه راک گالوانیزه سایز 120 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm 4/502/250
349 صفحه راک گالوانیزه سایز 100 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm 3/822/600
350 صفحه راک گالوانیزه سایز 120 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm 6/615/100
351 صفحه راک گالوانیزه سایز 100 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm 2/224/100
352 صفحه راک گالوانیزه سایز 90 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm 2/013/650
353 صفحه راک گالوانیزه سایز 80 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm 1/807/800
354 صفحه راک گالوانیزه سایز 70 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm 1/600/800
355 صفحه راک گالوانیزه سایز 50 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm 1/233/950
356 صفحه راک گالوانیزه سایز 60 سانتی متر در 37 سانتی متر 0/9 mm 1/394/950
357 پانل پله سایز 60 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/25 mm 1/199/450
358 پانل پله سایز 70 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/25 mm 1/383/450
359 پانل پله سایز 80 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/25 mm 1/569/750
360 پانل پله سایز 90 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/25 mm 1/754/900
361 پانل پله سایز 100 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/25 mm 1/940/050
362 پانل پله سایز 120 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/25 mm 2/224/100
363 پانل پله سایز 60 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/5 mm 1/480/050
364 پانل پله سایز 70 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/5 mm 1/712/000
365 پانل پله سایز 80 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/5 mm 1/944/000
366 پانل پله سایز 90 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/5 mm 2/188/000
367 پانل پله سایز 95 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/5 mm 2/294/000
368 پانل پله سایز 100 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/5 mm 2/460/000
369 پانل پله سایز 120 سانتی متر در 23 سانتی متر 1/5 mm 2/988/850
370 ته پایه قاب راک سنگین  3 mm 350/000
371 ته پایه قاب راک سنگین سایز بزرگ 3 mm 666/000
372 صفحه راک سنگین گالوانیزه سایز 90 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm 3/468/000
373 صفحه راک سنگین گالوانیزه سایز 80 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/5 mm 3/113/000
374 صفحه راک سنگین سایز 60 سانتی متر در 37 سانتی متر 1/25 mm 1/880/000
375 پین قفل اطمینان   10/000
376 اسکوپ جنرال   24/000
377 اسکوپ سنگ   24/000
378 اسکوپ سرامیکی   33/000

سفارش از طریق واتساپ