قفسه بندی فلزی | قفسه بندی انباری | شلف سازان | لیست قیمت قفسه فلزی انباری


لیست قیمت قفسه فلزی انباری


 

ردیف عنوان محصول تعداد طبقه

ارتفاع

(cm)

قیمت

(تومان)

1 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 2 200 1,600,000
2 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 200 2,000,000
3 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 200 2,400,000
4 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 2 200 2,500,000
5 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 200 2,700,000
6 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 200 3,100,000
7 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 2 200 2,300,000
8 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 200 3,000,000
9 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 200 3,800,000
10 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 2 200 2,640,000
11 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 200 3,500,000
12 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 200 4,400,000
13 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 2 200 2,300,000
14 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 200 2,900,000
15 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 200 3,550,000
16 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 2 200 1,830,000
17 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 200 2,300,000
18 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 200 2,800,000
19 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 250 2,500,000
20 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 250 2,950,000
21 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 250 3,400,000
22 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 250 3,100,000
23 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 250 3,750,000
24 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 250 4,400,000
25 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 3 250 3,700,000
26 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 250 4,600,000
27 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 250 5,500,000
28 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 250 3,200,000
29 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 250 4,000,000
30 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 250 4,700,000
31 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 250 2,700,000
32 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 250 3,300,000
33 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 250 3,800,000
34 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 3 250 2,200,000
35 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 250 2,550,000
36 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 300 2,950,000
37 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 300 2,900,000
38 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 300 3,300,000
39 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 6 300 3,700,000
40 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 300 3,600,000
41 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 300 4,200,000
42 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 6 300 4,700,000
43 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 4 300 4,300,000
44 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 5 300 5,000,000
45 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر 6 300 5,800,000
46 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 300 4,900,000
47 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 300 5,800,000
48 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 200سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 6 300 6,600,000
49 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 300 4,000,000
50 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 300 4,700,000
51 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 150سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 6 300 5,500,000
52 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 4 300 3,300,000
53 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 5 300 3,700,000
54 قفسه بندی فلزی راک بازویی به طول 100سانتیمتر و عمق 80 سانتیمتر 6 300 4,150,000

 

سفارش از طریق واتساپ