قفسه بندی فلزی | قفسه بندی انباری | شلف سازان | لیست قیمت قفسه فلزی فروشگاهی


لیست قیمت قفسه فلزی فروشگاهی


لیست قیمت قفسه فلزی فروشگاهی دی ماه 1402:

 

ردیف عنوان محصول ضخامت قیمت (تومان)
1 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در 20 سانتی متر 0/6 mm 880/000
2 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/6 mm 1/022/000
3 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm 1/162/000
4 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/6 mm 1/444/000
5 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm 100/000
6 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 1/150/000
7 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 1/312/000
8 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در35 سانتی متر 0/7 mm 1/477/000
9 قفسه بندی فروشگاهی سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/635/000
10 قفسه بندی فروشگاهی سایز80 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm 878/000
11 قفسه بندی فروشگاهی سایز80 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 1/017/650
12 قفسه بندی فروشگاهی سایز80 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 1/161/000
13 قفسه بندی فروشگاهی سایز80 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/444/000
14 قفسه بندی فروشگاهی سایز70 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm 769/000
15 قفسه بندی فروشگاهی سایز70 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 893/000
16 قفسه بندی فروشگاهی سایز70 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 1/020/000
17 قفسه بندی فروشگاهی سایز70 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/268/450
18 قفسه بندی فروشگاهی سایز55 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm 614/000
19 قفسه بندی فروشگاهی سایز55 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 717/600
20 قفسه بندی فروشگاهی سایز55 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 822/000
21 قفسه بندی فروشگاهی سایز55 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/010/000
22 قفسه بندی فروشگاهی سایز95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 1/126/000
23 قفسه بندی فروشگاهی سایز80 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 960/100
24 صفحه پشت فروشگاهی تمام پانچ سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/9 mm 849/850
25 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز 20 سانتی متر 1/5 mm 2/052/000
26 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز25 سانتی متر 1/5 mm 104/000
27 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز30 سانتی متر 1/5 mm 122/800
28 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز35 سانتی متر 1/5 mm 144/000
29 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز15 سانتی متر 2 mm 164/250
30 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز20 سانتی متر 2 mm 184/000
31 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز25 سانتی متر 2 mm 202/000
32 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز30 سانتی متر 2 mm 128/000
33 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز35 سانتی متر 2 mm 204/000
34 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز40 سانتی متر 2 mm 228/440
35 زاویه پیمدار فروشگاهی سایز50 سانتی متر 2 mm 276/000
36 زاویه فروشگاهی نکدار 20 سانتی متر 1/5 mm 106/000
37 زاویه فروشگاهی نکدار 25 سانتی متر 1/5 mm 122/800
38 زاویه فروشگاهی نکدار 30 سانتی متر 1/5 mm 144/000
39 زاویه فروشگاهی نکدار35 سانتی متر 1/5 mm 122/000
40 زاویه فروشگاهی نکدار 40 سانتی متر 1/5 mm 144/000
41 زاویه فروشگاهی نکدار 20 سانتی متر 2 mm 128/800
42 زاویه فروشگاهی نکدار 25 سانتی متر 2 mm 155/000
43 زاویه فروشگاهی نکدار 30 سانتی متر 2 mm 178/000
44 زاویه فروشگاهی نکدار35 سانتی متر 2 mm 204/000
45 زاویه فروشگاهی نکدار 40 سانتی متر 2 mm 228/800
46 زاویه فروشگاهی نکدار 50 سانتی متر 2 mm 277/000
47 براکت فروشگاهی سایز 20 سانتی متر 1/5 mm 184/000
48 براکت فروشگاهی سایز 25 سانتی متر 1/5 mm 208/000
49 براکت فروشگاهی سایز 30 سانتی متر 1/5 mm 233/450
50 براکت فروشگاهی سایز 35 سانتی متر 1/5 mm 262/000
51 براکت فروشگاهی سایز40 سانتی متر 1/5 mm 288/600
52 براکت فروشگاهی سایز50 سانتی متر 1/5 mm 333/000
53 براکت فروشگاهی سایز20 سانتی متر 2 mm 244/000
54 براکت فروشگاهی نکدار 25 سانتی متر 2 mm 278/00
55 براکت فروشگاهی نکدار 30 سانتی متر 2 mm 349/600
56 براکت فروشگاهی نکدار35 سانتی متر 2 mm 310/000
57 براکت فروشگاهی نکدار 40 سانتی متر 2 mm 384/000
58 براکت فروشگاهی نکدار45 سانتی متر 2 mm 416/000
59 براکت فروشگاهی نکدار50  سانتی متر 2 mm 442/000
60 پایه دیواری فروشگاهی با طول 0/5 متر در عرض 7 سانتی متر 1/25 mm 303/000
61 پایه دیواری فروشگاهی با طول 1 متر در عرض 7 سانتی متر 1/25 mm 524/000
62 پایه دیواری فروشگاهی با طول 1/20 متر در عرض 7 سانتی متر 1/25 mm 656/000
63 پایه دیواری فروشگاهی با طول 1/50 متر در عرض 7 سانتی متر 1/25 mm 768/000
64 پایه دیواری فروشگاهی با طول 2 متر در عرض 7 سانتی متر 1/25 mm 1/005/100
65 پایه دیواری فروشگاهی با طول 2/50 متر در عرض 7 سانتی متر 1/25 mm 1/246/000
66 پایه دیواری فروشگاهی با طول 0/5 متر در عرض 7 سانتی متر 1/5 mm 381/800
67 پایه دیواری فروشگاهی با طول 1 متر در عرض 7 سانتی متر 1/5 mm 608/000
68 پایه دیواری فروشگاهی با طول 1/20 متر در عرض 7 سانتی متر 1/5 mm 728/000
69 پایه دیواری فروشگاهی با طول 1/50 متر در عرض 7 سانتی متر 1/5 mm 900/450
70 پایه دیواری فروشگاهی با طول 2 متر در عرض 7 سانتی متر 1/5 mm 1/172/000
71 پایه دیواری فروشگاهی با طول 2/50 متر در عرض 7 سانتی متر 1/5 mm 1/455/000
72 پایه دیواری فروشگاهی با طول 3 متر در عرض 7 سانتی متر 1/5 mm 1/846/000
73 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 1/35 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm 3/872/000
74 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 1/6 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm 4/315/950
75 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 1/9 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm 4/812/000
76 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 2/2 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm 5/295/000
77 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 2/45 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm 5/842/000
78 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 1/35 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm 4/120/000
79 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 1/6 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm 4/534/000
80 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 1/9 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm 5/016/000
81 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 2/2 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm 5/485/500
82 پایه خودایستا فروشگاهی ارتفاع 2/45 متر ته50 سانتی متر 1/5 mm 6/029/000
83 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1/60 متر ته 30 سانتی متر 1/5 mm 4/858/000
84 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1/35 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm 4/662/400
85 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1/60 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm 4/662/600
86 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1/9 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm 5/103/800
87 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2/20 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm 6/030/000
88 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2/45 متر ته 40 سانتی متر 1/5 mm 6/543/000
89 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1/35 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm 5/049/000
90 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1/60 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm 5/448/000
91 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 1/9 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm 5/957/000
92 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2/20 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm 6/404/000
93 پایه دوبل فروشگاهی ارتفاع 2/45 متر ته 50 سانتی متر 1/5 mm 6/933/350
94 قید فروشگاهی سایز 70 سانتی متر 0/7 mm 557/000
95 قید فروشگاهی سایز 80 سانتی متر 0/7 mm 626/000
96 قید فروشگاهی سایز 95 سانتی متر 0/7 mm 733/000
97 توری مش فروشگاهی سایز 180 سانتی متر در 60 سانتی متر با مفتول 4 میلی متر   2/272/250
98 توری مش فروشگاهی سایز 180 سانتی متر در 90 سانتی متر با مفتول 4 میلی متر   3/060/160
99 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 1 متر 3 طبقه   7/263/000
100 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 1/5 متر 3 طبقه   8/835/450
101 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 2 متر 3 طبقه   10/416/800
102 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 1 متر 4 طبقه    8/982/000
103 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 1/5 متر 4 طبقه   11/070/000
104 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 2 متر 4 طبقه   13/153/000
105 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 1 متر 5 طبقه    12/875/000
106 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 1/5 متر5 طبقه    15/554/900
107 ویترین طبقاتی ارتفاع 1 متر در طول 1/5 متر 5 طبقه    18/091/000
108 پایه ویترین 3 طبقه    1/713/500
109 پایه ویترین 4 طبقه   1/903/260
110 پایه ویترین 5 طبقه   3/309/800
111 پروفیل 1 متری ویترین   602/800
112 پروفیل 1/5 متری ویترین   857/000
113 پروفیل 2 متری ویترین   1/116/640
114 استند حبوبات 4 طبقه 70 سانتی متری   14/630/000
115 کفی حبوباتی سایز 70 سانتی متری 0/7 mm 2/576/000
116 کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 70 سانتی متر در 35 سانتی متر 2 قسمتی 0/7 mm . زاویه 1/25 3/507/000
117 کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 1 قسمتی 0/7 mm . زاویه 1/25 3/208/000
118 کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 2 قسمتی 0/7 mm . زاویه 1/25 3/685/600
119 کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 3 قسمتی 0/7 mm . زاویه 1/25 4/123/004
120 سبد تکی فروشگاهی زاویه دار در سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر   2/087/100
121 سبد تکی فروشگاهی زاویه دار در سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر   2/343/700
122 حفاظ فروشگاهی با ابعاد 95 سانتی متر با مفتول 4 میلی متر   266/000
123 بست و پیچ یک طرفه ویترین   18/600
124 بست و پیچ دو طرفه ویترین   20/000

سفارش از طریق واتساپ