قفسه بندی فلزی | قفسه بندی انباری | شلف سازان | لیست قیمت قفسه پیچ و مهره ای


لیست قیمت قفسه پیچ و مهره ای


لیست قیمت قفسه پیچ و مهره ای دی ماه 1402:

 

ردیف عنوان محصول ضخامت قیمت (تومان)
1 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در 25 سانتی متر 0/6 mm 999/350
2 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm 1/148/000
3 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/6 mm 1/303/000
4 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm 980/000
5 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 1/130/000
6 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 1/290/000
7 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در35 سانتی متر 0/7 mm 1/446/800
8 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/608/000
9 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/999/000
10 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm 2/200/000
11 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/8 mm 950/000
12 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/8 mm 1/106/000
13 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm 1/262/000
14 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در35 سانتی متر 0/8 mm 1/550/000
15 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm 1/560/000
16 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm 1/880/000
17 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/160/000
18 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/9 mm 1/060/000
19 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/9 mm 1/240/000
20 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm 1/416/000
21 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm 1/768/000
22 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm 2/123/000
23 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm 2/446/000
24 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm 1/095/000
25 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm 1/253/000
26 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm 750/000
27 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 872/000
28 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 1/142/000
29 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/420/000
30 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/704/000
31 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm 1/737/000
32 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm 754/400
33 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 876/300
34 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 100/000
35 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/247/000
36 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز 70 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/512/000
37 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/218/200
38 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز55 سانتی متر در20 سانتی متر 0/7 mm 604/900
39 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز55 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 706/100
40 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز55 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 808/450
41 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز55 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/013/000
42 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 1/956/000
43 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/6 mm 1/268/000
44 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 0/6 mm 1/380/000
45 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/6 mm 1/535/250
46 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/6 mm 1/789/400
47 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/6 mm 2/050/000
48 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/7 mm 1/415/650
49 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 0/7 mm 1/545/000
50 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/7 mm 1/725/000
51 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 2/022/000
52 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm 2/320/000
53 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/8 mm 1/555/000
54 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 0/8 mm 1/723/000
55 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/8 mm 1/928/000
56 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm 1/268/950
57 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/608/000
58 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 30 سانتی متر 0/9 mm 1/754/900
59 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 35 سانتی متر 0/9 mm 1930/000
60 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در 40 سانتی متر 0/9 mm 2/160/000
61 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm 2/540/350
62 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm 2/925/000
63 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در20 سانتی متر 0/6 mm 1/230/000
64 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm 1/369/650
65 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/6 mm 1/634/150
66 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/6 mm 1/892/000
67 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/6 mm 2/153/000
68 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/7 mm 1/357/000
69 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 1/480/600
70 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/846/000
71 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 2/124/050
72 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm 2/421/000
73 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/8 mm 1/496/150
74 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm 1/644/000
75 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm 2/030/000
76 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm 2/638/100
77 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/708/000
78 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در25 سانتی متر 0/9 mm 1/651/400
79 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm 1/857/000
80 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm 2/230/000
81 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm 2/640/000
82 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm 3/025/650
83 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm 2/612/800
84 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/6 mm 1/576/650
85 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/6 mm 1/830/800
86 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/6 mm 2/088/000
87 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 1/460/000
88 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/765/250
89 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 2/060/000
90 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm 2/349/450
91 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm 1/620/000
92 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm 1/968/800
93 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm 2/300/000
94 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/638/100
95 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm 1/800/000
96 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm 2/195/350
97 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm 2/578/300
98 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 1S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm 2/956/000
99 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/6 mm 1/460/000
100 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/6 mm 1/707/750
101 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/6 mm 1/935/000
102 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/6 mm 2/222/000
103 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/7 mm 1/600/000
104 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/914/000
105 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 2/218/000
106 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/7 mm 2/490/900
107 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/8 mm 1/760/650
108 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/8 mm 2/030/000
109 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/8 mm 2/457/550
110 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/800/000
111 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در30 سانتی متر 0/9 mm 1/938/900
112 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در40 سانتی متر 0/9 mm 2/330/000
113 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در50 سانتی متر 0/9 mm 2/728/950
114 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 95 سانتی متر در60 سانتی متر 0/9 mm 3/095/000
115 صفحه پیچ ومهره ای7/5سانتی متر 2S سایز 80 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/713/000
116 صفحه پیچ ومهره ای7/5سانتی متر 2S سایز 70 سانتی متر در40 سانتی متر 0/7 mm 1/540/000
117 صفحه پیچ ومهره ای7سانتی متر 2S سایز 80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/946/950
118 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/305/000
119 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/066/550
120 صفحه پیچ ومهره ای7 سانتی متر 1S سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/345/000
121 صفحه پیچ ومهره ای 7 سانتی متر 1S سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/110/000
122 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/367/850
123 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/200/000
124 صفحه پیچ ومهره ای7 سانتی متر 2S سایز80 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/480/000
125 صفحه پیچ ومهره ای7 سانتی متر 2S سایز70 سانتی متر در60 سانتی متر 0/8 mm 2/273/550
126 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 70 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/566/300
127 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 1S سایز 80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/731/000
128 صفحه پیچ ومهره ای 5 سانتی متر 2S سایز 80 سانتی متر در50 سانتی متر 0/7 mm 1/804/350
129 صفحه پیچ ومهره ای طوسی سایز80 سانتی متر در40 سانتی متر 0/5 mm 1/098/000
130 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm 862/500
131 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm 1/143/100
132 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm 1/422/000
133 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm 1/703/000
134 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 4 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 2 mm 2/518/050
135 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm 739/450
136 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm 967/150
137 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm 1/217/700
138 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/5 mm 1/458/000
139 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm 625/000
140 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm 816/000
141 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm 1/026/950
142 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1/25 mm 1/228/000
143 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 1/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm 514/000
144 پایه پیچ و مهره ای طوسی طول 2 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm 679/650
145 پایه پیچ و مهره ای  طول 2/5 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm 844/100
146 پایه پیچ و مهره ای  طول 3 میلی متر در عرض 7/5 سانتی متر 1 mm 1/018/550
147 پایه پیچ و مهره ای طول2 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 1/380/000
148 پایه پیچ و مهره ای طول 2/5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 1/708/000
149 پایه پیچ و مهره ای طول 3 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 2/037/000
150 پایه پیچ و مهره ای طول 3/5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 2/436/850
151 پایه پیچ و مهره ای طول4 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 2/773/000
152 پایه پیچ و مهره ای طول 5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 3/451/000
153 پایه پیچ و مهره ای طول 5/5 میلی متر سایز 6 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 3/789/250
154 پایه پیچ و مهره ای طول2 میلی متر سایز8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 1/578/150
155 پایه پیچ و مهره ای طول 2/5 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 1/969/000
156 پایه پیچ و مهره ای طول 3 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 2/352/00
157 پایه پیچ و مهره ای طول 3/5 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 2/733/000
158 پایه پیچ و مهره ای طول4 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 3/138/350
159 پایه پیچ و مهره ای طول 5 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 3/925/000
160 پایه پیچ و مهره ای طول 6 میلی متر سایز 8 سانتی متر در 4 سانتی متر 2 mm 4/687/400
161 پیچ و مهره سایز 8 در 1/5 سانتی متر 2 mm 12/000
       

سفارش از طریق واتساپ